Hoppa till innehåll

Uppsala Flygklubb

Årsmöte med Motorflygarna UFK

Härmed kallar styrelsen till årsmöte (ordinarie föreningsstämma) med Motorflygarna Uppsala Flygklubb, söndagen den 19:e mars, klockan 15:00 – 17:00, på Sundbro.

Dagordning:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det föregående verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det föregående räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det föregående räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter till föreningen för nästa räkenskapsår.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för innevarande räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av…
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år. (Mandatperioden tar slut för Fredrik Kämpfe och Robert Alfven)
c) minst två suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år.
d) minst en revisor jämte suppleant för en tid av ett 1 år. (I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.)
e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en ska utses till sammankallande.
13. Miljövillkor
14. Övriga frågor.

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga i myWebLogs filarkiv senast en vecka före årsmötet.

Om du vill föreslå någon person till val (eller dig själv) så kontakta valberedningens sammankallande, Lennart Lansburgh.

Tänk på att för att få rösträtt på mötet så måste du ha betalt medlemsavgiften för 2023! Före årsmötet kommer vi att ta bort personer ur medlemsregistret som inte betalat medlemsavgift.