Hoppa till innehåll

Uppsala Flygklubb

Avgifter & åtaganden

För att få flyga klubbens flygplan måste man ha betalat årets medlemsavgift och uppfyllt andra skyldigheter som förklaras på denna sida. 

Medlemsavgifter för 2024

Medlemsavgifter (utom för tillfällig medlem och stödmedlem) kan betalas antingen som ett engångsbelopp eller med månadsbelopp. I båda fall gäller avgiften ett helt år, dvs har man valt månadsbelopp får man inte avbryta betalningarna under pågående år.
Fullbetalande medlem 4 900 kr alt. 420 kr/månad
Gästmedlem (fullbetalande medlem i annan KSAK-ansluten flygklubb) 4 360 kr alt. 375 kr/månad
Juniormedlem (t.o.m. det år man fyller 25 år) 3 040 kr alt. 265 kr/månad
UFK-medlem (fullbetalande medlem i Segelflygarna UFK eller Uppsala Aerobatic Club) 2 000 kr alt. 178 kr/månad
Tillfällig medlem 2 veckor (max 3 gånger/år) 1 225 kr
Stödmedlem (som inte flyger klubbens flygplan eller har eget flygplan på Sundbro) 150 kr

Fullbetalande medlemmar,  juniormedlemmar och UFK-medlemmar är anslutna till KSAK genom vår klubb.

Medlemsavgiften betalas till plusgirokonto 542897-4. Ange medlemsnummer. Den som vill betala med månadsbelopp skall anmäla det till kassören. Befintligt medlemskap avslutas efter den 31 januari året efter om det inte förnyats. Avgift för medlemskap som påbörjas 1 oktober eller senare under året gäller även för hela kommande år.

Utcheckning

Varje ny medlem måste checkas ut av motorflygchefen (eller annan person som motorflygchefen utser).

Flygkonto

Varje medlem har ett konto (flygkonto) i bokningssystemet myWebLog. Både för att få boka flygplan och för att få flyga skall man ha ett positivt saldo på kontot. Kontot debiteras efter varje flygning när flygningen loggats i myWebLog. Eventuellt underskott skall regleras omedelbart – vid negativt saldo riskerar medlemmen en påminnelseavgift på i dagsläget 50 kr. Det är upp till varje medlem att själv följa upp flygkontot och se till att det håller sig på plus.

Det snabbaste och enklaste sättet att sätta in pengar på flygkontot är en kortbetalning genom myWebLog. Den insättningen bokförs omedelbart och innebär inget arbete för klubbkassören. Det går också att göra insättningar på flygkontot via plusgirokonto 542897-4, men dessa bokförs med längre mellanrum – typiskt en gång i veckan – och innebär merarbete för kassören. 

MUFK fakturerar normalt inte flygavgifter i samband med tjänsteflyg mm. I de fall medlemmen vill ha en specifikation för redovisning av flygkostnader hänvisas till att skriva ut aktuellt flygkonto.

För aktuella flygpriser, se Våra flygplan. För information om bokning av flygplan se Bokningsregler.

Klubbarbetsavgift

Klubbarbetsavgift (tidigare kallad arbetsplikt) kan ses som en del av medlemsavgiften, men en del som man kan erlägga genom att utföra arbete inom klubben.

Medlemskategori Klubbarbetsavgift
Elev oavsett medlemskategori (t.o.m. det år man tar sitt LAPL/PPL-certifikat) Ingen
Fullbetalande medlem, gästmedlem, UFK-medlem, juniormedlem 8 tim – 1 200 kr
Tillfällig medlem (per medlemskapsperiod) Ingen
Stödmedlem Ingen

Utfört arbete skall noteras och signeras av en klubbfunktionär i den pärm som finns på klubben. Om du redan blivit debiterad avgift när du utfört arbete så kommer avgiften motvarande det utförda arbetet att betalas tillbaka.

Klubbfunktionärer som har sådana uppdrag att det är uppenbart att de arbetar mer än 8 timmar per år för klubben är befriade från klubbarbetsavgift.

Vid inträde i klubben från och med 1:a oktober debiteras ej klubbarbetsavgift för det året.

Avgifter och bränsleköp vid andra flygplatser än Sundbro

Alla avgifter som kan bli aktuella vid en flygning till andra flygplatser som t.ex. start/landningsavgifter, parkeringsavgifter, avgifter för marktjänst (handling) och trafikledning etc. betalas av piloten. Om de inte betalas på plats utan faktureras till flygklubben så kommer de att dras från flygkontot i efterskott. Alla flygklubbens flygplan har Swedavias årskort som gör start- och landning samt parkering kostnadsfri på flera svenska flygplatser. För närmare information se Swedavias webbplats.

Kostnad för bensin som köps på andra flygplatser betalas normalt av flygklubben även om bränslepriset är högre än på Sundbro. Om du själv betalar bränslet så får du pengarna insatta på ditt flygkonto när du har lämnat kvitto på tankningen till kassören.

Jourtjänst

Jourtjänst innebär att man finns på plats på flygfältet, håller ordning och hjälper till. För närvarande organiseras ingen jourtjänst, men vi planerar att starta jourverksamheten igen under 2022. Flygande medlemmar i MUFK har då en skyldighet att delta.

Medlemsregister

Bokningssystemet myWebLog innehåller också MUFK medlemsregister. Varje medlem är ansvarig för att på eget initiativ hålla uppgifterna om sig själv aktuella och ändra t.ex. adress, telefonnummer och e-postadress när det behövs. Det måste alltid finnas ett telefonnummer som man kan nå medlemmen på.

Ansvar vid skada på flygplan

Varje medlem har skyldigheten att vid skada på flygplan snarast meddela detta till motorflygchefen. Om motorflygchefen inte går att få tag på så kontakta någon annan i MUFK styrelse. Detta gäller oavsett om skadan orsakats av olycka, olyckshändelse eller slarv.

Vid mindre skada där flygsäkerheten inte ifrågasätta behövs inte vidare kontakt tas utan det räcker med att föra in skadans omfattning och art i flygdagboken. Vid osäkerhet ska alltid någon av ovanstående kontaktas.

Vid allvarligare skada där övergripande reparationer krävs och där skadan uppkommit i form av ren ovarsamhet, slarv, bristande flygutförande eller avvikande från flygsäkerheten åläggs flygföraren att betala försäkringens självrisk. Kontrollera när du gör daglig tillsyn på planet att eventuell skada är noterad i flygdagboken så att du inte själv blir utpekad som ansvarig för skadan.